विष्णुपुर गाउँपालिका, वडा नं.–६ अन्तरगत संचालन हुने वडा स्तरीय योजना/कार्यक्रमहरुको उपभोक्ता समिति तथा अनुगमन समिति गठन सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष: