विष्णुपुर गाँउपालिका, सप्तरीद्वारा कम्प्यूटर सफ्टवेयर प्रणलीवाट अपाड्गता परिचय पत्र कार्ड वितरण सुचारु