विष्णुपुर गाँउपालिकाका कर्मचारीहरुलाई प्रशासन सम्बन्धि ७ दिने क्षमता अभिवृद्धि तालिमका केहि दृष्यहरु