मिति २०७७ साल माघ १८ गते विष्णुपुर गा.पा.मा माटो जाँच सिविर संचालनका केही दृष्यहरु