गरिब पहिचान तथा परिचय-पत्र वितरण कार्यक्रमको लागि योग्यताक्रममा परेको परिक्षार्थीहरुको परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना ।।।

गरिब पहिचान तथा परिचय-पत्र वितरण कार्यक्रमको लागि योग्यताक्रममा परेको परिक्षार्थीहरुको परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना ।।।

आर्थिक वर्ष: