गरिब परिवार पहिचान तथा परिचय-पत्र वितरण कार्यक्रमको लागि अन्तरवार्ता परिक्षामा सफल भएका उम्मेदवारहरुको नामाबली ।।।

गरिब परिवार पहिचान तथा परिचय-पत्र वितरण कार्यक्रमको लागि अन्तरवार्ता परिक्षामा सफल भएका उम्मेदवारहरुको नामाबली ।।।

आर्थिक वर्ष: