करोना अस्पताल संचालनको लागि विभिन्न पदहरुको सेवा करारमा पदपूर्तिको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको विवरण

करोना अस्पताल संचालनको लागि विभिन्न पदहरुको सेवा करारमा पदपूर्तिको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको विवरण

आर्थिक वर्ष: