कोरोना(Covid-19) भाइरसको प्रकोप बाट बचन बचाउनको लागि स्वास्थ्य सेवा तथा सरसफाइ सेवा बाहेक अन्य सेवाहरु बन्द गरिएको विष्णुपुर गाउँपालिकाको सूचना ।

कोरोना(Covid-19) भाइरसको प्रकोप बाट बचन बचाउनको लागि स्वास्थ्य सेवा तथा सरसफाइ सेवा बाहेक अन्य सेवाहरु बन्द गरिएको विष्णुपुर गाउँपालिकाको सूचना ।

आर्थिक वर्ष: